永利澳门

Research Project

1. NSFC projects

Project Category

Year

Project Leader

Youth Project

2014

Qixi Mi, Jiaofang Huang*, Juan Su**

2015

Jiamin Xue

2016

Bo Yang, Meixiao Wang*, Chunlai Tu*

2017

Ping Yu, Xiaoyu Yang, Tao Li, Quanjiang Ji, Na Kong**, Chengshuo Shen**

2018

Yi Yu, Wei Liu, Jeremy Krogman, Xiaowei Yang*, Yong Han*, Wanqiu Liu*, Ke Meng*, Anhua Hu**

Outstanding Youth Project

2015

Yuebiao Zhang

General Project

2013

Gang Chen

2015

Zhijun Ning, Chao Zhong, Yong Yang

2016

Huibin Qiu, Zhongkai Liu, Zhi Li

2017

Zhiwei Zuo, Weimin Liu

2018

Shichao Yan, Gang Li, Yanfeng Guo, Youqi Ke, Yifan Huang, Yanhang Ma, Jiaofang Huang*

Major Research Plan (cultivating)

2017

Bo Yang, Yong Yang

2018

Quanjiang Ji

Joint Funding

2015

Bolin Lin, Chao Zhong

2016

Huibin Qiu, Zhijun Ning, Gang Chen

National special instrument and equipment development project

2018

Huaidong Jiang (Participant)

Joint Funding

2018

Shengjie Ling

Research Fund for International Young Scientists

2018

Alvaro Mayoral

*    Research Assistant

**  Postdoc


2. MOST projects

Project category

Year

Project Leader

Key research and development plan – nano science and technology

2016

Zhijun Ning

Key research and development plan – quantum manipulation and quantum information

2017

Zhongkai Liu

Key research and development plan – protein machine and vital process regulation

2017

Jiadong FanParticipant

Key research and development plan – protein machine and vital process regulation

2017

Quanjiang JiParticipant


3. STCSM and ShMEC projects

Project Category

Year

Project Leader

STCSM Pujiang Talent Program

2014

Qixi Mi

2015

Chao Zhong, Yong Yang

2016

Huibin Qiu, Tao Li, Bo Yang

2017

Yanfeng Guo, Xiaoyu Yang, Yanhang Ma

2018

Jian, Li, Shengjie, Ling

STCSM Phosphor Program

2015

Jiamin Xue

2018

Shichao Yan

STCSM Sailing Program

2016

Meixiao Wang*

2017

Ke Meng*,Chengshuo Shen**

2018

Shuixin Xia**, Weizhong Chen**, Jingjing Guo**

STCSM Natural Scientific Funding

2016

Huibin Qiu, Meixiao Wang*

2017

Yanhang Ma, Ping Yu, Yanfeng Guo, Quanjiang Ji

2018

Yi Yu, Randy Chou*

STCSM Fundamental Research Area

2016

Zhijun Ning

2017

Zhi Li, Yuebiao Zhang, Chao Zhong

STCSM Oriental Scientific Forum

2017

Chao Zhong

ShMEC Daylight Program

2014

Wenjing Zhang

ShMEC Dawn Program

2014

Chao Zhong

2015

Youqi Ke

2016

Huibin QIu

ShMEC Research Innovation Program

2014

Jiamin Xue

2015

Youqi Ke

*    Research Assistant

**  Postdoc


4. Postdoctoral projects

Project Catalogue

Year

Project Leader

Postdoctoral Funding  General Project

2015

Wenjia Zhou, Ke Meng, Xiuhai Mao

2017

Shuixin Xia, Jingjing Guo

Postdoctoral Funding  Innovative Talent Supportive Program

2017

Haolong, Zhou


返回原图
/

永利澳门-永利澳门娱乐场3229